ประกาศ

ขอให้สถานศึกษาดำเนินการกรอกข้อมูลการลงนามความร่วมมือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........... 2564

ประกาศ

ขอให้ อ.กรอ.อศ. ดำเนินการกรอกข้อมูลการลงนามความร่วมมือให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ........... 2564

ผู้ประสานงาน

หากผู้ใช้งานต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ
นางสาวจิตติมา จิตต์โสภณ (สำนักความร่วมมือ)
โทร 089-9369493 อีเมล [email protected]
นางสาวพิมพ์มณิการ์ ขุมทรัพย์ (อ.กรอ.อศ.)
โทร 081-2964884 อีเมล [email protected]
นางสาวอรพิน พรหมนอก (อ.กรอ.อศ.)
โทร 099-2818842 อีเมล [email protected]